Join Us

           บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด (www.ThaiEasyElec.com) ดำเนินธุรกิจจัดหา ทั้งยังเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าประเภท อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, บอร์ดทดลอง ชุดฝึกอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือวัด ที่ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน เพื่อการศึกษาในวิทยาลัยเทคนิคหรือมหาวิทยาลัย รวมทั้งสินค้าประเภทโมดูลเซนเซอร์ต่างๆ ที่ใช้ในเชิงอุตสาหกรรม หลากหลายยี่ห้อทั้งไทยและนำเข้าจากต่างประเทศ เราดำเนินธุรกิจด้วยระบบ E-Commerce ภายใต้แบรนด์เว็บไซด์ www.ThaiEasyElec.com

            นอกจากนี้เรายังพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเอง วางจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ รับพัฒนางานทางด้าน อิเล็กทรอนิกส์, พัฒนาระบบให้กับโรงงานอุตสาหกรรม, รับงาน OEM/ODM ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ส่งมอบลูกค้า เพื่อทดแทนการนำเข้า พร้อมรับผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์แบบ One Stop Service (อ่านรายละเอียดของบริษัทเพิ่มเติมได้จาก About Us)

สวัสดิการของบริษัท
ขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย ประกันสังคม, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (สมัครหรือไม่ก็ได้), Incentive
ส่วนเพิ่มเติม ประกอบด้วย ประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหตุ, ตรวจสุขภาพประจำปี, จัดเลี้ยงปีใหม่, สัมมนาบริษัทประจำปี

ติดต่อสมัครงาน

  • ระบุตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร พร้อมส่งเอกสารหลักฐานการศึกษา / ผลงานต่างๆ / Resume
  • ส่งรายละเอียดเข้ามาที่ Email : hr[at]thaieasyelec.com หลังจากทางบริษัทได้รับเอกสารแล้ว ทางบริษัทจะนัดสัมภาษณ์ต่อไป

คุณสมบัติ พื้นฐานทั่วไป
1. บริษัทต้องการบุคลคลากรที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจทำงาน รักความเจริญก้าวหน้า พร้อมที่จะโตไปกับบริษัท
2. เน้นการทำงานเป็นทีม สามารถควบคุมอารมณ์ในการทำงานได้ดี
3. มีความคิดสร้างสรรค์ ตั้งใจ ขยัน อดทน สู้งาน รับผิดชอบต่อหน้าที่
4. หากมีความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัทมีความต้องการรับพนักงานในตำแหน่งของแผนกต่าง ๆ ดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่ง System Engineer
จำนวน: 1 ตำแหน่ง
ทำงานเวลาปกติ: วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น. หรือ เพิ่มเติม (ขึ้นอยู่กับความเร่งด่วน)
คุณสมบัติ
• หญิง/ชาย (ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) อายุ 21-25 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วศบ, คอบ, อสบ สาขา ไฟฟ้า, คอมพิวเตอร์, อิเล็กทรอนิกส์, โทรคมนาคม (ไฟฟ้าสื่อสาร), เครื่องมือวัด หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
• สามารถออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Schematic) ได้, เขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ได้
• มีประสบการณ์ในการใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ / ระบบ Embedded System อย่างน้อย 1 ปี
• สามารถอ่านและเข้าใจเอกสารที่เป็นภาษาอังกฤษได้ดี
ลักษณะงานหลัก
• ออกแบบพัฒนา, วิจัยและทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือระบบ Embedded System, ออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ (Schematic) โดยเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม ตลอดจนเขียน Firmware บนไมโครคอนโทรลเลอร์ สำหรับผลิตภัณฑ์นั้นๆ ได้อย่างสมบูรณ์
• สามารถวิเคราะห์ ดูแล ตรวจสอบ รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์ ผลิตภัณฑ์ หรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายได้

2. ตำแหน่ง Junior Sale Engineer
จำนวน: 1 ตำแหน่ง
ทำงานเวลาปกติ: วันจันทร์ - วันศุกร์
คุณสมบัติ
• หญิง/ชาย (ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) อายุ 21-25 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วศบ, คอบ, อสบ
สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, โทรคมนาคม หรือเครื่องมือวัด
• พร้อมเรียนรู้เทคนิควิศวกรรมใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
• มีประสบการณ์ด้านงานขายโครงการ (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
• สามารถอ่าน - เขียนภาษาอังกฤษได้ (พูดได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
• ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น Microsoft Office, Internet, E-mail
• สามารถขับขี่รถยนต์ได้พร้อมมีใบอนุญาต, ชำนาญหลากหลายเส้นทาง และมีพาหนะส่วนตัว
• มีทักษะการประสานงาน และการเจรจา ต่อรองที่ดี
• หากมีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าประเภท Test and Measurement Equipment (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
ลักษณะงานหลัก
• ดูแลลูกค้าฐานลูกค้าเดิม, หาลูกค้าใหม่ ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาแก่ลูกค้า
• ทำใบเสนอราคา
• ทำรายงานการพบลูกค้า เพื่อแจ้งให้แกหัวหน้างานรับทราบ
• ดูแลประสานงานกับลูกค้าก่อนและหลังการขาย
• สามารถปฏิบัติงานในต่างจังหวัดได้ ตามที่ได้รับมอบหมาย

3. ตำแหน่ง R&D Admin and Production Control
จำนวน: 1 ตำแหน่ง
ทำงานเวลาปกติ: วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น. หรือ เพิ่มเติม (ขึ้นอยู่กับความเร่งด่วน)
คุณสมบัติ
• หญิง/ชาย (ชาย ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) อายุ 21-25 ปี วุฒิการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ (IE) หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น Microsoft Office, Internet, E-mail
• มีทักษะอ่าน - เขียนภาษาอังกฤษได้ดี
• มีทักษะการประสานงาน เจรจา และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
ลักษณะงานหลัก
• ประสานงานภายในทีมพัฒนาและผู้ที่เกี่ยวข้องในการเตรียมงานผลิต ตั้งแต่การสั่งซื้ออุปกรณ์ เพื่อทำต้นแบบ (Prototype) หรือเพื่อผลิตงาน (Mass Production) ต่างๆ
• ติดต่อขอราคาอุปกรณ์ รวมถึงประสานงานกับ Supplier เพื่อนำข้อมูลมาวางเเผนการผลิต
• ดูแล ควบคุมคุณภาพงานผลิต รวมถึงติดต่อประสานงานระหว่าง Supplier กับทีมพัฒนากรณีที่เกิดปัญหาในการผลิต

4. Technician (ช่างเทคนิค)
จำนวน: 1 ตำแหน่ง
ทำงานเวลาปกติ: วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น. หรือ เพิ่มเติม (ขึ้นอยู่กับความเร่งด่วน)
คุณสมบัติ
• เพศชาย (ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว) อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิการศึกษา ปวช, ปวส, ปริญญาตรีสาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีทักษะด้านงานบัดกรีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ลักษณะงานหลัก
• บัดกรี, ล้างบอร์ด, ทดสอบ และซ่อมบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
• ออกนอกสถานที่เป็นบางครั้งเพื่อ Service, ติดตั้งงาน
• สนับสนุนการทำงานของทีม R&D และทีม FAE

Visitors: 58,666