News & Activities

บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด ขอเรียนให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2557 บริษัทฯได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่อยู่

จาก
เลขที่ 196/1 ซอยเทศบาลนิมิตรเหนือ 8 ถ.เทศบาลนิมิตรเหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

เป็น
เลขที่ 66/3 ถ.เทศบาลรังสรรค์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 

ทั้งนี้ เอกสารต่าง ๆ ที่ออกให้กับบริษัทฯ โปรดออกเอกสารเป็นที่อยู่ใหม่ตามที่ได้แจ้งนี้
Visitors: 58,666