About Us

บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 ส.ค. 2547 โดยดำเนินธุรกิจจำหน่ายและจัดหาสินค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ บอร์ทดลอง , หุ่นยนต์ , เซ็นเซอร์  เครื่องมือวัด ชุดฝึก/ชุดทดลองเพื่อการศึกษา Didactic  สำหรับระบบสมองกลฝังตัว (Embedded System) โดยแรกเริ่มจำหน่ายสินค้าผ่านทางเว็บไซต์ได้ก่อตั้ง www.ThaiEasyElec.com  ขึ้นเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2549 และเปิดหน้าร้านจำหน่ายสินค้าของบริษัท ต่อมาได้มีการจัดตั้งแผนกสำหรับลูกค้าในหน่วยงานราชการ,รัฐวิสาหกิจ, มหาวิทยาลัย, และสถาบันการศึกษา เพื่อรองรับงานขายรูปแบบของงานราชการและองค์กรต่างๆโดยเฉพาะ อีกทั้งยังมีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เพื่อผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้า ให้คำปรึกษา มี บริการอบรมทางด้านระบบสมองกลฝังตัว , รับทำโปรเจคควบคุมระบบโรงงานอุตสาหกรรม , รับออกแบบและผลิตสำหรับงานบอร์ดควบคุมต่าง ๆ แบบ OEM Board   

บริการที่โดดเด่นต่อเนื่องในช่วงเริ่มต้นของบริษัทเป็นบริการจัดหาเครื่องมือวัด ชุดฝึก ชุดทดลอง รับออกแบบและจำหน่ายระบบทดลองในสถานศึกษา พร้อมทั้งอบรมการใช้งาน และให้บริการหลังการขาย เพื่อตอบโจทย์ของลูกค้าในทุกสาขางาน อย่างแท้จริง 

บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด ยังมีระบบควบคุมต่าง ๆ อาทิเช่น ระบบ Access Control , ระบบ Production Monitoring System , Security System , ระบบ Battery Monitoring System , ระบบ Electrical Monitor Management System 

วิสัยทัศน์ (Vision)

 • เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีของไทยเพื่อเป็นผู้นำในระดับโลก


พันธกิจ (Mission)

 • มุ่งมั่น บูรณาการองค์ความรู้ ทางด้านเทคโนโลยีให้กับบุคคลากรในประเทศ
 • มุ่งมั่นค้นหาและจำหน่ายอุปกรณ์ทางด้านเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย เพื่อตอบสนองและอำนวยความสะดวกลูกค้าที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ

 

ทุนจดทะเบียน (Capital)

 • 5 ล้านบาท

รายชื่อลูกค้าของ บริษัท วีนัส ซัพพลาย จำกัด

สถาบันการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
 • มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 • มหาวิทยาลัยทักษิณ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
 • มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • มหาวิทยาลัยบูรพา
 • มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • มหาวิทยาลัยมหิดล
 • มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
 • มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ 
 • มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎนครพนม
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี
 • วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น
 • วิทยาลัยเทคนิคระยอง
 • โรงเรียนพิริยาลัย

หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และองค์กร

 • บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) - CAT
 • สถาบัน เทคโนโลยี ป้องกัน ประเทศ (องค์การ มหาชน) - DTI
 • บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) - SCG
 • บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) - MCOT
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ - NECTEC
 • ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ - MTEC
 • บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด - AEROTHAI
 • Celestica (Thailand) Ltd.
 • Sony Techonology (Thailand) Co., Ltd.
 • บริษัท เเคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) จำกัด
 • Pan-International Electronics (Thailand) Co., Ltd.
 • บริษัท ไซท์ เพรพพาเรชั่น แมเนจเมนท์ จำกัด
 • Nidec Copal (Thailand) Co., Ltd.
 • บริษัท ไมโครแอนด์เซนเซอร์ แอพพริเคชั่น จำกัด
 • บริษัท บี ที อี จำกัด
 • บริษัท แอนนาดิจิกรุ๊ป จำกัด
 • บริษัท ดีไซน์เกทเวย์ จำกัด
 • บริษัท พี แอนด์ พี อิเลคทรอนิกส์ เทคโนโลยี จำกัด
 • บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน)
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด อำพันเทคโนโลยี
 • บริษัท ไทรโกลนอท จำกัด
 • บริษัท ซันร้อยแปด จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไมโคร รีเซิส์ธ เทคโนโลยี
 • บริษัท มิคเซล มีเดีย จำกัด
 • บริษัท อินโนเวทีฟ ซีสเต็ม จำกัด
 • บริษัท ไทยนามพลาสติกส์ จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท สยามเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำกัด
 • DECEM TECHNOLOGY CO.,LTD
 • บริษัท ไพรมัส จํากัด
 • บริษัท ไซมิส อินสทรูเม้นท์ จำกัด
 • บริษัท โฟลว์โก้ จำกัด
 • บริษัท มีนกร จำกัด

 

Visitors: 58,666